Organisatie

Organisatie

Bevoegd gezag

Panta Rhei is een scholengemeenschap met een eigen stichtingsbestuur op bijzonder neutrale grondslag, ook wel algemeen bijzondere grondslag genoemd. Het bestuur is het bevoegd gezag van de school. Haar hoofdtaak is het houden van toezicht op de directie.

Schoolleiding

De directie bestaat uit twee leden. Hun taak is het vaststellen van beleid en het leiden van de organisatie. De directeur-bestuurder is tevens lid van het bestuur en is daarmee een schakel tussen bestuur en directie. Voor de dagelijkse leiding zijn vijf teamleiders verantwoordelijk, vier voor de onderwijsteams en een teamleider bedrijfsvoering. Directie en teamleiders vormen samen het management van de school, oftewel de schoolleiding.

Teams

De school is verdeeld in vier onderwijsteams die elk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan een bepaalde groep leerlingen. Daarnaast is er een team bedrijfsvoering. Elk team wordt geleid door een teamleider.

Functionarissen

De teams worden ondersteund door een aantal functionarissen. Zo heeft elk onderwijsteam een eigen intern begeleider. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor hulp waarbij externen nodig zijn. Voor hulp bij leerachterstanden is er een remedial teacher. De LOB-coördinator ondersteunt de mentoren bij de hulp aan leerlingen bij het kiezen van een verdere loopbaan.

Directie

Het management van Panta Rhei bestaat uit twee lagen, de directie en de teamleiders.

De directie heeft als taak het maken en vaststellen van het beleid van de school. Daarnaast is haar taak het toezicht houden op de andere geledingen binnen de school. De directie bestaat uit twee personen:

Dhr. R. Grillis – interim directeur-bestuurder ().

Mw. M. van de Woestijne – adjunct-directeur onderwijs ().

Directiesecretariaat ()

De directie is telefonisch bereikbaar op het centrale nummer van de school, 020-5032121.

Voor alle vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil kunt u overigens altijd eerst bij de mentor terecht. Mocht hij/zij u niet kunnen helpen, dan kunt u zich richten tot de desbetreffende teamleider. In laatste instantie kunt u zich uiteraard tevens richten tot de directie.

Teams

De docenten zijn verdeeld over onderwijsteams die elk de verantwoordelijkheid hebben voor het onderwijs aan een bepaalde groep leerlingen. Elk team heeft zijn eigen plek in een van de gebouwen. Elk team heeft een eigen intern begeleider en wordt aangestuurd door een teamleider.

Er zijn vier onderwijsteams:

Het team van dhr. Van den Akerboom verzorgt in de onderbouw onderwijs met en zonder leerwegondersteuning. Ook verzorgt het team het onderwijs aan de Internationale Schakelklas (ISK).  Het team is te vinden op de tweede verdieping van gebouw Pandora 1.

Het team van dhr. De Jong verzorgt in de onderbouw onderwijs met en zonder leerwegondersteuning. Het team is te vinden op de begane grond van gebouw Pandora 1.

Het team van dhr. Lassche verzorgt in de bovenbouw onderwijs met en zonder leerwegondersteuning aan leerlingen met het profielvak Dienstverlening & Producten (klassen 4a t/m 4e). Het team is te vinden in het gebouw Pandora 2.

Het team van dhr.  Koomen verzorgt in de bovenbouw onderwijs met en zonder leerwegondersteuning aan leerlingen met de profielvakken Produceren, Installeren & Energie en Zorg & Welzijn en de mavo (klassen 4g t/m 4m). Ook dit team is te vinden in het gebouw Pandora 2.

Naast deze teams is er nog een extra team binnen de school, namelijk het team Bedrijfsvoering. Dit team bestaat uit onderwijsondersteunend personeel (OOP). Hieronder vallen de medewerkers van de facilitaire dienst, de locatieassistenten, de leerlingenadministratie, verzuimcoördinatie, personeelszaken, de roostermaker, het directiesecretariaat, de financiële administratie, de IT (computers, netwerk, programmatuur) en de pr & communicatie.

Teamleiders

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn de zes teamleiders verantwoordelijk. Zij worden aangestuurd door de directie. Vier van hen geven leiding aan hun docententeam, de andere teamleider stuurt het team Bedrijfsvoering en het IT-team aan. Hun namen en contactgegevens zijn:

Dhr. P. van den Akerboom – teamleider onderwijs onderbouw incl. ISK ()

Dhr. P. de Jong – teamleider onderwijs onderbouw ()

Dhr. J. Lassche – teamleider onderwijs bovenbouw D&P ()

Dhr. N. Koomen – teamleider onderwijs bovenbouw mavo en Technologie (PIE) ()

Dhr. J. Hogenbirk – teamleider Bedrijfsvoering ()

De teamleiders zijn telefonisch bereikbaar op het centrale nummer van de school, 020-5032121.

Voor alle vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil kunt u overigens altijd eerst bij de mentor terecht. Mocht hij/zij u niet kunnen helpen, dan kunt u zich uiteraard richten tot de desbetreffende teamleider. In laatste instantie kunt u zich tevens richten tot de directie.

Overige functionarissen

De loopbaanbegeleiding van de leerlingen wordt verzorgd door de LOB-coördinator/decaan in samenwerking met de mentoren. In het tweede jaar worden de leerlingen geholpen bij het maken van een keuze voor een richting in de bovenbouw. In het vierde jaar krijgen de leerling ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding. De LOB-coördinator is mevr. B. Steyvers ().

Coördinator pedagogische veiligheid is mw. M. van de Woestijne ().
Coördinator technische en arbo-veiligheid is dhr. W. Koblens ().

De uitgifte van de schoolboeken wordt gecoördineerd door de schoolboekencoördinator. Dit is dhr. M. Heemskerk ().

Voor beleidsmatige zaken en zaken met betrekking tot de onderwijskundige inhoud van de Internationale Schakelklassen (ISK) kunt u contact op met de coördinator van de ISK, mw. M. Wolffenbuttel (). Aanmeldingen voor de ISK kunnen worden gericht aan de leerlingenadministratie: ().

Op deze pagina is slechts een beperkt aantal functionarissen genoemd. Ook andere medewerkers coördineren bepaalde, specifieke onderdelen van het door het management uitgezette beleid. Wanneer u wenst te spreken met iemand, verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp, neem dan contact met ons op. Wij verwijzen u dan door naar de juiste persoon.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X