Scroll Top

Organisatie

Directie

De directie heeft als taak het maken en vaststellen van het beleid van de school. Daarnaast is haar taak het toezicht houden op de andere geledingen binnen de school. De directie wordt gevormd door:

Ondersteund door het secretariaat ().

De onderwijsgevenden zijn onderverdeeld in drie teams, elk geleid door een teamleider. In principe krijgt een leerling gedurende zijn tijd in de onderbouw, in de bovenbouw of in de ISK-les van docenten uit hetzelfde team. De teamleiders onderwijs zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen hun teams.

De directie is telefonisch bereikbaar op het centrale nummer van de school, 020-5032122.

Voor alle vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil kunt u overigens altijd eerst bij de mentor terecht. Mocht hij/zij u niet kunnen helpen, dan kunt u zich richten tot de desbetreffende leerjaarcoördinator. In laatste instantie kunt u zich uiteraard tevens richten tot de directie.

Leerjaarcoördinatoren

Elk leerjaar heeft een leerjaarcoördinator die coördinerende werkzaamheden doet rond de leerlingbegeleiding en activiteiten voor ouders en leerlingen van het betreffende leerjaar. De leerjaarcoördinator is het aanspreekpunt rond de begeleiding van leerlingen.

De leerjaarcoördinatoren zijn:

Voor alle vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil kunt u overigens altijd eerst bij de mentor terecht. Mocht hij/zij u niet kunnen helpen, dan kunt u zich uiteraard richten tot de desbetreffende leerjaarcoördinator en vervolgens tot de teamleider. In laatste instantie kunt u zich tevens richten tot de directie.

Overige functionarissen

De loopbaanbegeleiding van de leerlingen wordt verzorgd door de LOB-coördinator/decaan in samenwerking met de mentoren. In het tweede jaar worden de leerlingen geholpen bij het maken van een keuze voor een richting in de bovenbouw. In het vierde jaar krijgen de leerling ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding.

De LOB-coördinatoren:
Onderbouw: mevr. A. Majait ()
Bovenbouw: mevr. K. Mackey ()

Coördinator technische en arbo-veiligheid: dhr. M. Koeslag ().

De uitgifte van de schoolboeken wordt gecoördineerd door de schoolboekencoördinator: dhr. M. Heemskerk ().

Voor beleidsmatige zaken en zaken met betrekking tot de onderwijskundige inhoud van de Internationale Schakelklassen (ISK) kunt u contact op met het team ISK ().
Aanmeldingen voor de ISK kunnen worden gericht aan de leerlingenadministratie: ().

Op deze pagina is slechts een beperkt aantal functionarissen genoemd. Ook andere medewerkers coördineren bepaalde, specifieke onderdelen van het door het management uitgezette beleid. Wanneer u wenst te spreken met iemand, verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp, neem dan contact met ons op. Wij verwijzen u dan door naar de juiste persoon.

De teams worden ondersteund door een aantal functionarissen. Zo heeft elk leerjaar een eigen leerjaarcoördinator, die coördinerende werkzaamheden doet rond de leerlingbegeleiding en activiteiten voor ouders en leerlingen van het betreffende leerjaar. De leerjaarcoördinator is aanspreekpunt rond de begeleiding van leerlingen.
De pedagogisch medewerkers zorgen er samen met de conciërges voor dat de dagelijkse gang van zaken goed verloopt.

De ondersteuningscoördinator stuurt het team leerlingondersteuning (LEON) aan en is het aanspreekpunt voor externe instanties. Twee leerlingcoaches begeleiden de leerlingen die voor kortere of langere tijd wat extra ondersteuning nodig hebben. De begeleider passend onderwijs begeleidt leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op individueel- en op klassen-niveau. De schoolmaatschappelijk werker geeft Rots & Watertrainingen, SOVA-trainingen en faalangstreductietrainingen.

De LOB-coördinatoren ondersteunen de mentoren bij de hulp aan leerlingen bij het kiezen van een verdere loopbaan.
De dyslexiecoach adviseert docenten hoe zij bij leerlingen met taalachterstanden extra aandacht kunnen besteden aan bijvoorbeeld leesstrategieën en uitbreiding van de woordenschat. Ook is de dyslexiecoach verantwoordelijk voor het beleid inzake leerlingen met dyslexie.
Tot slot noemen we de verzuimcoördinator, mevrouw N. Ost () die zorg voor adequate registratie van het verzuim en de daarbij behorende opvolging.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.