Organisatie

Organisatie

Bevoegd gezag

De bestuurlijke functie en eindverantwoordelijkheid liggen bij de directeur. Hij fungeert als het bevoegd gezag van de school.

Schoolleiding

De directie wordt vertegenwoordigd door directeur Matthijs Ran. Daarnaast maken teamleiders onderwijs en een teamleider bedrijfsvoering deel uit van de schoolleiding. Bij afwezigheid van de directeur wordt hij door de teamleiders vervangen.

Teams

De school is verdeeld in drie onderwijsteams die elk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan een bepaalde groep leerlingen. Deze teams worden gevormd door de onder de onderbouw, de bovenbouw en ISK. Daarnaast is er een team bedrijfsvoering. Elk team wordt geleid door een teamleider.

Functionarissen

De teams worden ondersteund door een aantal functionarissen. Zo heeft elk leerjaar een eigen leerjaarcoördinator, die coördinerende werkzaamheden doet rond de leerlingbegeleiding en activiteiten voor ouders en leerlingen van het betreffende leerjaar. De leerjaarcoördinator is aanspreekpunt rond de begeleiding van leerlingen.
De locatieassistenten zorgen er samen met de conciërges voor dat de dagelijkse gang van zaken goed verloopt.

De zorgcoördinator stuurt het team leerlingondersteuning aan en is het aanspreekpunt voor externe instanties. Twee leerlingcoaches begeleiden de leerlingen die voor kortere of langere tijd wat extra ondersteuning nodig hebben. De begeleider passend onderwijs begeleidt leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op individueel- en op klassen-niveau. De schoolmaatschappelijk werker geeft Rots & Watertrainingen, SOVA-trainingen en faalangstreductietrainingen.

De LOB-coördinatoren ondersteunen de mentoren bij de hulp aan leerlingen bij het kiezen van een verdere loopbaan.
De dyslexiecoach adviseert docenten hoe zij bij leerlingen met taalachterstanden extra aandacht kunnen besteden aan bijvoorbeeld leesstrategieën en uitbreiding van de woordenschat. Ook is de dyslexiecoach verantwoordelijk voor het beleid inzake leerlingen met dyslexie.
Tot slot noemen we de verzuimcoördinator, die zorg voor adequate registratie van het verzuim en de daarbij behorende opvolging.

Directie

De directie heeft als taak het maken en vaststellen van het beleid van de school. Daarnaast is haar taak het toezicht houden op de andere geledingen binnen de school. De directie wordt gevormd door:

M. Ran – directeur ().

en ondersteund door het Directiesecretariaat ().

De directie is telefonisch bereikbaar op het centrale nummer van de school, 020-5032121.

Voor alle vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil kunt u overigens altijd eerst bij de mentor terecht. Mocht hij/zij u niet kunnen helpen, dan kunt u zich richten tot de desbetreffende leerjaarcoördinator. In laatste instantie kunt u zich uiteraard tevens richten tot de teamleider en/of de directie.

Teams

De onderwijsgevenden zijn onderverdeeld in drie teams, elk geleid door een teamleider. In principe krijgt een leerling gedurende zijn tijd in de onderbouw, in de bovenbouw of in de ISK-les van docenten uit hetzelfde team. De teamleiders onderwijs zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen hun teams. Daarnaast maakt ook een teamleider bedrijfsvoering deel uit van de schoolleiding.

De teamleiders onderwijs zijn:

De teamleider bedrijfsvoering is:

Dit team bestaat uit het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Hieronder vallen de medewerkers van de facilitaire dienst, de locatieassistenten, de leerlingenadministratie, verzuimcoördinatie, personeelszaken, de roostermaker, het directiesecretariaat, de financiële administratie, de IT (computers, netwerk, programmatuur) en de pr & communicatie.

De teamleiders zijn telefonisch bereikbaar op het centrale nummer van de school, 020-5032121.

Leerjaarcoördinatoren

Elk leerjaar heeft een leerjaarcoördinator die coördinerende werkzaamheden doet rond de leerlingbegeleiding en activiteiten voor ouders en leerlingen van het betreffende leerjaar. De leerjaarcoördinator is het aanspreekpunt rond de begeleiding van leerlingen.

De leerjaarcoördinatoren zijn:

Voor alle vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil kunt u overigens altijd eerst bij de mentor terecht. Mocht hij/zij u niet kunnen helpen, dan kunt u zich uiteraard richten tot de desbetreffende leerjaarcoördinator en vervolgens tot de teamleider. In laatste instantie kunt u zich tevens richten tot de directie.

Overige functionarissen

De loopbaanbegeleiding van de leerlingen wordt verzorgd door de LOB-coördinator/decaan in samenwerking met de mentoren. In het tweede jaar worden de leerlingen geholpen bij het maken van een keuze voor een richting in de bovenbouw. In het vierde jaar krijgen de leerling ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding. De LOB-coördinator voor de onderbouw is mevr. A. Majait () en voor de bovenbouw mevr. B. Steyvers ().

Coördinator technische en arbo-veiligheid is dhr. W. Koblens ().

De uitgifte van de schoolboeken wordt gecoördineerd door de schoolboekencoördinator. Dit is dhr. M. Heemskerk ().

Voor beleidsmatige zaken en zaken met betrekking tot de onderwijskundige inhoud van de Internationale Schakelklassen (ISK) kunt u contact op met het team ISK (). Aanmeldingen voor de ISK kunnen worden gericht aan de leerlingenadministratie: ().

Op deze pagina is slechts een beperkt aantal functionarissen genoemd. Ook andere medewerkers coördineren bepaalde, specifieke onderdelen van het door het management uitgezette beleid. Wanneer u wenst te spreken met iemand, verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp, neem dan contact met ons op. Wij verwijzen u dan door naar de juiste persoon.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.