Scroll Top

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In deze raad kunnen vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen zitten. De MR is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag te bespreken. Zo overlegt de MR bijvoorbeeld met de directie en het schoolbestuur over verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school, sponsoring of de manier waarop ouders kunnen meehelpen. In de Wet op de Medezeggenschapsraden is vastgelegd, dat voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school vooraf advies of instemming van de MR vereist is.

Samenstelling

De MR bestaat bij het huidige aantal leerlingen uit maximaal vier personeelsleden en vier ouders en/of leerlingen. Omdat leerlingen (en dus ook hun ouders) doorgaans na vier jaar de school verlaten, is er regelmatig plaats voor nieuwe ouders/leerlingen die de MR willen versterken.
Wilt u mede beslissen over bovengenoemde onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad.

Rechten

De MR heeft twee belangrijke rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Zo moeten ouders en personeel instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over de vakantieregeling of over het aanstellen van een nieuwe directeur. De MR vergadert ongeveer elke vijf weken en deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.

Contact

De voorzitter van de medezeggenschapsraad is dhr. A. Amkari. Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat dit in de MR besproken moet worden, dan kunt u contact opnemen met dhr. A. Amkari.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.