Onze visie

Onze visie

Panta Rhei wil een kwaliteitsschool zijn, waar leerlingen een diploma halen op een niveau dat bij hen past. Ook de identiteitsontwikkeling en de voorbereiding op het vervolgonderwijs en de maatschappij beschouwt Panta Rhei als de kerntaken van een kwaliteitsschool.

Om dit te bereiken zijn in het schoolplan 2022-2026 drie pijlers beschreven. Deze pijlers komen voort uit ideeën van medewerkers, die in een startbijeenkomst met Remy van Kasteren zijn opgehaald. Hieronder een kort overzicht van deze pijlers, die de basis van ons onderwijs vormen.

1. Leren gestructureerd te denken en te doen

“Voorspelbaar handelen geeft veiligheid.”

Leerlingen komen op tijd en voorbereid naar de les. Docenten letten hierop en geven zelf het goede voorbeeld. Leren om op tijd te komen is een essentiële voorbereiding op het vervolgonderwijs en de latere beroepspraktijk.
Leerlingen voelen zich betrokken bij het onderwijs doordat zij zich gekend voelen en gestimuleerd en uitgedaagd worden om initiatieven te nemen. Ze krijgen regelmatig de gelegenheid om feedback te geven aan mentoren en vakdocenten, o.a. via leerlingenenquêtes, exitpolls, persoonlijke gesprekken en/of deelname aan de leerlingenraad.
Er wordt in alle vakken aandacht besteed aan studievaardigheden en (vak)taal, leren plannen en organiseren. In de opbouw van de onderbouw naar de bovenbouw wordt leerlingen geleerd om zelfstandiger te werken en zo meer eigenaar te worden van hun leerproces.

2. Samen leren en reflecteren

“Inzicht in eigen handelen (en collegiaal) handelen”.

Leerlingen leren reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling, (sociaal) welbevinden, vervolgopleiding, voortgang en leerresultaten. Hier wordt in en buiten lestijd structureel tijd voor vrijgemaakt. Ouders worden hierbij nadrukkelijk betrokken, o.a. in MOL-gesprekken (gesprekken tussen de mentor, ouder en leerling).
We vinden het belangrijk dat leerlingen de leerdoelen voor een periode kennen en weten welke leerstof ze moeten beheersen en waarom. De doelen voor een les of opdracht zijn bij voorkeur zichtbaar in de les en worden steeds besproken. Uiteraard betekent dit dat het behalen van de lesdoelen regelmatig gecheckt wordt.

3. Activerend leren èn een uitdagend programma

“De les is het waard om naar toe te komen.’’

Leerlingen ervaren variatie in werkvormen, tempo, niveau, mate van ondersteuning en/of aanbod. Er is ruimte voor maatwerk. De (soms persoonlijke) begeleiding is onder andere gericht op het vergroten van leesvaardigheid, studievaardigheden en sociaal emotionele vaardigheden.
Vakgroepen ontwikkelen programma’s die passen bij de doelgroep. De lessen zijn zo veel mogelijk vanuit de praktijk opgezet en didactisch stapsgewijs goed opgebouwd. Er is afstemming tussen de theoretische vakken en de praktijkvakken, zodat praktijk en theorie dichter bij elkaar komen. Er is tijd vrijgemaakt voor vakoverstijgend werken, bv. tijdens de projectweken. Leerlingen krijgen relevante praktische opdrachten waarin zij hun kennis kunnen toepassen. Zo ervaren zij concreet waarom zij iets moeten leren.

Download hier het hele schoolplan 2022-2026.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.