Scroll Top

Begeleiding & veiligheid

Begeleiding en veiligheid

Wij willen dat een leerling zich prettig en veilig voelt bij ons op school. Alleen dan kan een kind immers maximaal presteren. Daarom hebben we met elkaar een gedragscode afgesproken. Deze gedragscode kun je als volgt samenvatten:

Neem verantwoordelijkheid:

  • voor jezelf;
  • voor de ander;
  • voor je omgeving.

Aandacht voor veiligheid

Met deze regels alleen komen we er natuurlijk niet. Daarom staan begeleiding en veiligheid hoog in het vaandel bij Panta Rhei. In ons onderwijs is veel aandacht voor deze onderwerpen.

Begeleiding en veiligheid in onze organisatie

Niet alleen ons onderwijs richt zich op begeleiding en veiligheid, maar ook de organisatie van de school en die van de ondersteuning van leerlingen. Wij kiezen voor kleinschaligheid (teams), met een grote rol voor de pedagogisch medewerker, mentor en leerlingcoaches, mogelijkheden voor externe begeleiding en extra ondersteuning bij taal en rekenen. Om ervoor te zorgen dat dit goed verloopt, hebben wij naast de teamleiders een ondersteuningscoördinator, een veiligheidscoördinator en twee vertrouwenspersonen.

Kleinschaligheid: teams

Wij hebben binnen onze school gekozen voor kleinschaligheid. We vinden dat docenten en leerlingen elkaar moeten kennen; dat zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving.

Elk team een eigen plek

Onze school is opgedeeld in twee afdelingen (teams), een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. De leerlingen krijgen dus les van hun vaste docententeam. Daardoor kennen docenten en leerlingen elkaar goed.
De gebouwen van de onderbouw en bovenbouw staan naast elkaar, niet aan elkaar vast. Leerlingen van de onderbouw en bovenbouw hebben op verschillende momenten pauze. Zo houden we een toch al relatief kleine school voor het gevoel nog kleiner.

Organisatie

Ieder team wordt geleid door een teamleider die integraal verantwoordelijk is voor het onderwijs en de begeleiding aan leerlingen binnen het team. De teamleiders maken samen met de directie onderdeel uit van het management van de school. Voor elk leerjaar is er een leerjaarcoördinator, die coördinerende werkzaamheden doet rond de leerlingondersteuning en activiteiten voor ouders en leerlingen van het betreffende leerjaar. De leerjaarcoördinator is het aanspreekpunt rond de begeleiding van leerlingen. Iedere klas heeft een mentor (een docent uit het team) en ieder team heeft een eigen leerlingcoach tot zijn beschikking.

Pedagogisch medewerker

In beide gebouwen, dus in de onderbouw en in de bovenbouw, is een pedagogisch medewerker die in de dagelijkse gang van zaken ondersteunt en leerlingen helpt met kleine en grotere problemen. De pedagogische medewerker houdt zich bezig met organisatorische zaken zoals de pauzesurveillance door docenten en het handhaven van de rust in het gebouw.

Vraagbaak

De pedagogisch medewerker is ook de vraagbaak voor leerlingen. Hij/zij vangt bijvoorbeeld leerlingen op die zich even niet zo lekker voelen en belt daarover waar nodig even met ouders/verzorgers. De pedagogisch medewerker is ook de eerste opvang voor leerlingen die beter even niet aan een bepaalde les mee kunnen doen, om welke reden dan ook.

Mentoren en Leerlingcoaches

Mentoren

De mentor speelt bij ons op school een cruciale rol. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers voor alle zaken die met school te maken hebben. Iedere klas heeft één soms twee mentoren.
De mentor is de eerst aangewezen persoon bij wie de leerlingen terecht kunnen voor vragen en problemen. De mentor heeft daarvoor intensief contact met ouders, andere docenten, de leerlingcoach en de teamleider. Leerlingen in de onderbouw hebben twee keer per week een mentoruur en daarnaast nog andere lessen bij hun mentor. De mentor begeleidt leerlingen bij de studiekeuze.

Leerlingcoach

Mocht een leerling wat intensievere begeleiding nodig hebben, dan kan de mentor in overleg met de leerling en ouders/verzorgers ervoor kiezen de leerling door te verwijzen naar de leerlingcoach. Een leerling kan ook zelf altijd een afspraak met de leerlingcoach maken. Ouders/verzorgers worden daarvan in principe op de hoogte gesteld.

De leerlingcoach is een docent die speciaal is toegerust op de begeleiding van leerlingen m.b.t. schoolse en sociaal-emotionele zaken. Ook heeft de leerlingcoach een adviserende rol naar mentoren. Hij/zij houdt daarnaast samen met de mentor het verzuim en het te laat komen van leerlingen in de gaten. De leerlingcoaches overleggen regelmatig met de desbetreffende teamleider en de ondersteuningscoördinator.

Vertrouwenspersoon

Als een leerling wil praten over zaken waar hij/zij zelf niet uitkomt, kan dat met de vertrouwenspersoon. Denk aan zaken als pesten, geweld of ongewenste intimiteiten. De vertrouwenspersoon luistert en probeert advies te geven. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Leerlingen kunnen naar de vertrouwenspersoon worden doorverwezen door hun mentor, maar ze kunnen ook zelf een afspraak maken met de vertrouwenspersoon.

Begeleider passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs heeft onze school een begeleider passend onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Hij werkt voornamelijk op klassenniveau en voorziet docenten van handvatten om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften om te gaan. Voor meer informatie, neem contact op met de ondersteuningscoördinator.

Externe begeleiding

In overleg met de ouders kan gekozen worden voor externe begeleiding door de schoolmaatschappelijk werker of door instanties als de Brijder Stichting.

Schoolmaatschappelijk werker

Mocht een leerling professionelere begeleiding nodig hebben, dan kan hij/zij naar een schoolmaatschappelijk werker doorverwezen worden. Wekelijks is onze schoolmaatschappelijk werker in de school aanwezig. Ook huren wij, daar waar nodig, externe professionals in voor speciale trainingen in kleine groepjes op het gebied van bijvoorbeeld faalangstreductie of sociale vaardigheden.

Brijder Stichting

De Brijder Stichting is gespecialiseerd in preventie van en begeleiding bij verslaving, zoals gameverslaving. Desgewenst kunnen wij leerlingen op school door hen laten begeleiden.

Jongerenrechtbank

Panta Rhei heeft sinds 2018 een eigen jongerenrechtbank, waarin speciaal daarvoor opgeleide leerlingen zelf rechtspreken bij overtreding van de leefregels en conflicten die zich in en om de school hebben voorgedaan. Dit project is een initiatief van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland en wordt in samenwerking met de betrokken scholen, rechtbank, openbaar ministerie en politie georganiseerd. Voor de behandeling van een zaak is het belangrijkste uitgangspunt dat de betrokken leerling zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor wat hij of zij heeft gedaan.
Doel is om samen met alle direct betrokkenen een goede uitkomst te vinden, die gericht is op herstel van wat is misgegaan. Dus oplossen in plaats van (alleen) straffen. Er wordt gekeken naar wat er nodig is om weer samen verder te kunnen. Elk jaar wordt een nieuwe groep leerlingen op basis van vrijwilligheid hiervoor opgeleid en officieel beëdigd in de rechtbank Amsterdam.

Taal en rekenen

Tijdens de opleiding op Panta Rhei is er veel aandacht voor taal en rekenen, onder meer door een apart lesuur rekenen in de onderbouw. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij ook thuis extra tijd besteden aan taal en rekenen.

Werkwijze

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een werkwijze waarbij leerlingen extra stof krijgen aangeboden op basis van hun individuele behoeften. Dit is onder andere mogelijk met behulp van online remediërende software en onze electronische leeromgeving, Somtoday ELO.

Dyslexiecoach

Wij hebben een dyslexiecoach in dienst die leerlingen op het gebied van taal ondersteunt.

Coördinatoren

Ondersteuningscoördinator

De begeleiding van leerlingen wordt gecoördineerd door de teamleiders en de ondersteuningscoördinator, mw. E.L.M. Handofsky. Zij overlegt regelmatig met de teamleiders en de leerlingcoaches en onderhoudt de contacten met onze externe partners.

Veiligheidscoördinatoren

De heer M. Koeslag gaat over technische veiligheid en arbo-zaken.
Er is een coördinator pedagogische veiligheid, die uit preventief oogpunt regelmatig overlegt met de buurtregisseur (wijkagent) van de Politie Amsterdam-Amstelland.

Schoolondersteuningsprofiel

De wet passend onderwijs verplicht alle scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Ons schoolondersteuningsprofiel geeft weer welke mogelijkheden Panta Rhei heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft ook hoe de onderwijsondersteuning op Panta Rhei is georganiseerd en hoe de zorgstructuur is vormgegeven. Daarbij komt de samenwerking met interne en externe specialisten aan de orde.

Handelingsgericht werken

In het ondersteuningsprofiel staat beschreven hoe Panta Rhei werkt volgens de methodiek ‘handelingsgericht werken’. Dit is een planmatige methodiek om de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te brengen, daarbij een passend onderwijsaanbod te organiseren en dit te evalueren.

Bekijk en download ons (SOP) schoolondersteuningsprofiel.

Algemene informatie over Passend onderwijs en het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.