Scroll Top

Leerlingondersteuning

LEERLINGondersteuning

Basisondersteuning
De begeleiding van uw kind is de verantwoording van het hele team. Tijdens elke les, bij elk vak en ook in de pauze is hier aandacht voor.

Het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders is de mentor. Hij is verantwoordelijk, voor de goede begeleiding van zijn leerlingen en van zijn klas als geheel. Dit geldt voor de leerresultaten als ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. De mentor onderhoudt persoonlijk contact met de leerling en ouders.

Extra ondersteuning
Sommige leerlingen hebben meer aandacht nodig dan vanuit de basisondersteuning geboden wordt. Voorbeelden hiervan zijn: begeleiding bij een leerachterstand in de kernvakken, faciliteiten bieden bij dyslexie, AD(H)D, faalangstreductietraining, huiswerkondersteuning, ondersteuning bij psychische problemen of bij een ingrijpende gebeurtenis.
Deze extra ondersteuning gaat altijd in samenspraak met ouders. Het wordt verzorgd vanuit het team leerlingondersteuning (LEON) en kan zowel in kleinere groepen als individueel geboden worden.

Team leerlingondersteuning (LEON) bestaat uit:
• De coördinator leerlingondersteuning :
mevr. E.L.M. Handofsky ().
Zij stuurt het team leerlingondersteuning aan en is het aanspreekpunt voor externe instanties.

• De dyslexiecoach adviseert leerlingen en docenten hoe zij met taalachterstanden extra aandacht kunnen besteden aan bijvoorbeeld leesstrategieën en uitbreiding van de woordenschat. Ook verzorgt de dyslexiecoach de extra ondersteuning taal en rekenen in de onderbouw.

• Drie leerlingcoaches:
dhr. J.Verhaak (),
mevr. J. M. Pinas ()
mevr. V. Novak ()
Zij begeleiden de leerlingen gericht op het functioneren in de school.

• De begeleider passend onderwijs/orthopedagoog:
mevr. R. Arends ()
Zij begeleidt leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte op individueel niveau en op klassenniveau. Daarnaast coacht zij docenten bij het uitvoeren van de onderwijsbehoefte van de leerling.

• De schoolmaatschappelijk werker:
mw. M. Schrameijer ()
Zij biedt hulpverlening aan leerlingen en hun ouders wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben vanwege bijvoorbeeld hun thuissituatie of vrijetijdsbesteding.

• De vertrouwenspersoon:
Mevr. I. Schmidt ()
Leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact zoeken met haar, bij seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag van anderen.

Alle informatie over onze begeleiding is te vinden in ons SOP (SchoolOndersteuningsProfiel)

Jeugdaanbod gemeente Amstelveen

Vanuit de gemeente Amstelveen zijn er meerdere jongerenwerkers aan school verbonden. Zij organiseren activiteiten voor de leerlingen. Ook zijn zij de schakel tussen school en Jongerenwerk Amstelveen Jongerenwerk (amstelveen.nl).
Voor de jeugd in Amstelveen en hun ouder(s) en/of verzorger(s) is veel kosteloze ondersteuning beschikbaar. Denk daarbij aan hulp bij opvoeden, gezondheid, relaties, financiën, sporten of taalontwikkeling. Jeugdhulp (amstelveen.nl)
Wij werken ook nauw samen met onze jeugdarts GGD en verschillende leerplichtambtenaren. Voor verder informatie verwijzen wij naar onze schoolgids.

Download hier de brochure Jeugdaanbod gemeente Amstelveen (pdf).

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.