Scroll Top

Klachten & privacy

Klachtenregeling Panta Rhei

Indien de klacht gerelateerd is aan Panta Rhei, verzoeken wij u vriendelijk om deze in eerste instantie te richten aan de school volgens de beschreven klachtroute.

De meeste klachten zullen in overleg tussen betrokkenen worden weggenomen. Vaak zal dat gebeuren in het directe contact tussen twee partijen. Als dat niet lukt, zal de directie worden ingeschakeld om te bemiddelen. Deze bemiddeling, ook wel mediation genoemd, is een vast onderdeel in het traject van klachten- en bezwarenafhandeling. Ook externe mediation behoort tot de mogelijkheden. Als bemiddeling niet leidt tot een bevredigende oplossing, bestaat de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen of bezwaar te maken. U kunt tegen een schriftelijke beslissing van de directeur in beroep gaan.
Een beroep kan bij de directie worden ingediend via het emailadres .

In overeenstemming met artikel 2.63 en 2.64 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de directie. De directie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De directie stelt bij de beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van 1.6.6. De directie deelt de beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de rector en aan de inspectie.

Klachtenregeling Cedergroep

De scholen van de Cedergroep doen er alles aan om onderwijs van hoog niveau te geven aan hun leerlingen en het onderwijs goed te organiseren. Maar het kan gebeuren dat u als ouder of leerling het niet eens bent met de gang van zaken op Panta Rhei.

Mocht het niet lukken om tot een bevredigende oplossing te komen met Panta Rhei, dan staat het u vrij om contact op te nemen met de voorzitter van het College van Bestuur van de Cedergroep. Zij hebben ook een externe vertrouwenspersoon. Die kunt u inschakelen voor advies of bij een conflictsituatie. U kunt uw klacht ook melden bij de Landelijke Klachtencommissie. Maar we vertrouwen erop dat het zover niet zal komen en dat we samen een goede oplossing vinden.

Externe vertrouwenspersoon Cedergroep:
Adviespraktijk David & van Wezel

Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders:
mevrouw I. (Ingrid) van Wezel
T: 06-55 326 539
E: 

Externe vertrouwenspersoon voor medewerkers:
mevrouw P. (Pepita) David
T: 06-34 348 288
E: 

Privacy

Op SG Panta Rhei gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Somtoday. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is hieronder opgenomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind, of met het secretariaat.

Ouders/verzorgers van leerlingen t/m 15 jaar kunnen zelf keuzes maken ten aanzien van het portretrecht. Dit doen ze door in te loggen met de gegevens van het ouderaccount in de Somtoday ELO. Leerlingen vanaf 16 jaar dienen dit zelf door te geven via de Somtoday ELO.

In het privacyreglement staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement heeft de instemming van de (G)MR.

Bekijk en download hier het privacyreglement van Stichting Cedergroep

Onafhankelijk contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming kan via .

Lijst van leveranciers waarmee een formele overeenkomst is
OSO en uitbereiding OSO : OSO is de naam voor het mechanisme waarmee scholen onderling en met zorgverbanden informatie kunnen uitwisselen over een leerling.
Entree Federatie : Via kennisnet kunnen uitgevers extra informatie krijgen waardoor de digitale leermiddelen beter ingezet kunnen worden ( school emailadres, tussenvoegsel, achternaam, voornaam, klas, school leerlingnummer)
Somtoday : leerlingvolgsysteem
Facet overeenkomst : uitwisseling examengegevens en resultaten tussen Somtoday en Facet (de examensoftware)
Noordhoff : Er is nog geen formele overeenkomst maar Noordhoff is wel aangesloten bij het convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy (www.privacyconvenant.nl) en heeft een privacy bijsluiter per methode waarin staat wat zij met de gegevens doen.
(https://www.noordhoffuitgevers.nl/noordhoff-uitgevers/privacy-statement/privacy-bijsluiters-voortgezet-onderwijs)
Zermelo Software : Roosterinformatie

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.