Scroll Top

Klachten & privacy

Klachten

Als een ouder, een leerling of een medewerker het niet eens is met de gang van zaken op school, is het van belang dat er mogelijkheden zijn om dat kenbaar te maken. Klachten houden de organisatie scherp en kunnen leiden tot verbeteringen.

Vertrouwensinspecteur

Klachten kunnen overal over gaan, bijvoorbeeld over cijfers of over een beslissing van de schoolleiding. Als het klachten betreft op het gebied van seksuele intimidatie, agressie of geweld jegens minderjarige kinderen, treedt het bevoegd gezag direct in overleg met de vertrouwensinspecteur. Deze inspecteur is ook voor ouders te bereiken onder het telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief; meldpunt vertrouwensinspecteurs; klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld).

Mediation (bemiddeling)

De meeste klachten zullen in overleg tussen betrokkenen worden weggenomen. Vaak zal dat gebeuren in het directe contact tussen twee partijen. Als dat niet lukt, zal de schoolleiding worden ingeschakeld om te bemiddelen. Deze bemiddeling, ook wel mediation genoemd, is een vast onderdeel in het traject van klachten- en bezwarenafhandeling. Ook externe mediation behoort tot de mogelijkheden.

Klachten- en bezwarencommissie

Als bemiddeling niet leidt tot een bevredigende oplossing, bestaat de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen of bezwaar te maken. De kandidaat kan tegen een schriftelijke beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken. De commissie bestaat uit drie leden. De teamleider Onderwijs & Kwaliteit en de bestuurssecretaris van de Cedergroep nemen roulerend één plaats binnen de Commissie in, de overige twee plaatsen worden roulerend vervuld door twee examensecretarissen. De examensecretaris van de school waar de kandidaat leerling van is, kan nooit zitting nemen in die commissie. Een beroep kan bij de commissie worden ingediend via het emailadres .

In overeenstemming met artikel 2.63 en 2.64 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van 1.6.6. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de rector en aan de inspectie.

Landelijke Klachtencommissie

Als de behandeling door de eigen klachtencommissie niet voldoende heeft opgeleverd, kan men daarna terecht bij een landelijke klachtencommissie. Panta Rhei is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Deze commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bestuur van Panta Rhei over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bestuur te nemen maatregelen. De adresgegevens van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zijn: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon: 030 – 280 95 90, fax: 030 – 280 95 91, bezoekadres: Zwarte Woud 2, Utrecht, website: www.onderwijsgeschillen.nl, e-mail: .

Download hier onze klachtenregeling.

Privacy

Op SG Panta Rhei gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Somtoday. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is hieronder opgenomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind, of met het secretariaat.

In het privacyreglement staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement heeft de instemming van de (G)MR.

Bekijk en download hier het privacyreglement van SG Panta Rhei.

Onafhankelijk contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming kan via .

Lijst van leveranciers waarmee een formele overeenkomst is
OSO en uitbereiding OSO : OSO is de naam voor het mechanisme waarmee scholen onderling en met zorgverbanden informatie kunnen uitwisselen over een leerling.
Entree Federatie : Via kennisnet kunnen uitgevers extra informatie krijgen waardoor de digitale leermiddelen beter ingezet kunnen worden ( school emailadres, tussenvoegsel, achternaam, voornaam, klas, school leerlingnummer)
Somtoday : leerlingvolgsysteem
Facet overeenkomst : uitwisseling examengegevens en resultaten tussen Somtoday en Facet (de examensoftware)
Noordhoff : Er is nog geen formele overeenkomst maar Noordhoff is wel aangesloten bij het convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy (www.privacyconvenant.nl) en heeft een privacy bijsluiter per methode waarin staat wat zij met de gegevens doen.
(https://www.noordhoffuitgevers.nl/noordhoff-uitgevers/privacy-statement/privacy-bijsluiters-voortgezet-onderwijs)
Zermelo Software : Roosterinformatie

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.