Leerlingen uit Oekraïne

Vind jouw school / Знайдіть свою школу
Websites / websites / веб-сайти

Hermann Wesselink College
Panta Rhei
Alkwin Kollege
Nova College

Leerlingen uit Oekraïne op panta Rhei

Panta Rhei verzorgt, samen met andere scholen in de omgeving, onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne. Het geboortejaar en de woonplaats van de leerling bepalen naar welke school de leerling gaat.
Het onderwijsprogramma op Panta Rhei is afgestemd op leerlingen die geboren zijn in 2007, 2008, 2009 of 2010 en in Amstelveen of Ouderkerk wonen. Leerlingen die in andere jaren geboren zijn, zijn welkom op één van de andere scholen in de regio. Het schema hierboven toont een overzicht.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma aan leerlingen uit Oekraïne is een combinatie van lessen Nederlands en Engels en een aantal andere vakken. Met de dubbele focus op zowel de Nederlandse als de Engelse taal wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s. Het bijspijkeren van de Engelse taal zorgt voor verrijking voor leerlingen die mogelijk teruggaan naar Oekraïne. De lessen NT2 zorgen voor voorbereiding op doorstroming naar het reguliere onderwijs.
Op Panta Rhei krijgen de leerlingen 9 uur NT2, 6 uur Engels, 4 uur wiskunde en 2 mentoruren, aangevuld met 2 uur lichamelijke opvoeding, 2 uur Technologie & Toepassing, 2 uur beeldende vorming en een uur drama en een uur muziek.
Als de leerlingen langer in Nederland blijven en de Nederlandse taal voldoende machtig zijn, stromen ze (meestal na 1 tot 2 jaar) door naar het reguliere onderwijs.

Aanmelden

Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met .

English: Students from Ukraine AT PAnta Rhei

Panta Rhei, together with other schools in the area, provides education for students from Ukraine. The year of birth and place of residence of the pupil determine which school the pupil attends.
The educational program at Panta Rhei is tailored to students who were born in 2007, 2008, 2009 or 2010 and who live in Amstelveen or Ouderkerk. Pupils born in other years are welcome at one of the other schools in the region. The diagram above shows an overview.

Education program

The education program for students from Ukraine is a combination of Dutch and English lessons and a number of other subjects. With the dual focus on both the Dutch and English language, different scenarios are taken into account. Brushing up on the English language enriches students who may return to Ukraine. The NT2 lessons provide preparation for transition to regular education.
At Panta Rhei, students receive 9 hours of NT2, 6 hours of English, 4 hours of Mathematics and 2 hours of mentorship, supplemented by 2 hours of Physical Education, 2 hours of Technology & Application, 2 hours of Visual Education and an hour of Drama and an hour of Music.
If the pupils stay longer in the Netherlands and have sufficient command of the Dutch language, they move on to regular education (usually after 1 to 2 years).

Sign Up

For questions or registration, please contact .

український: Учні з України в Панта Рей

Panta Rhei разом з іншими школами району забезпечує навчання студентів з України. Рік народження та місце проживання учня визначають, яку школу відвідує учень.
Освітня програма в Panta Rhei розроблена для студентів, які народилися в 2007, 2008, 2009 або 2010 роках і проживають в Амстелвені або Оудеркерку. Учнів, які народилися в інші роки, вітають в одній із інших шкіл регіону. На діаграмі вище показано огляд.

Програма навчання

Програма навчання для студентів з України являє собою поєднання уроків голландської та англійської мов та ряду інших предметів. Завдяки подвійному фокусу як на голландській, так і на англійській мові враховуються різні сценарії. Оновлення англійської мови збагачує студентів, які можуть повернутися в Україну. Уроки NT2 забезпечують підготовку до переходу до звичайного навчання.
У Panta Rhei студенти отримують 9 годин NT2, 6 годин англійської мови, 4 години математики та 2 години репетиторства, які доповнюються 2 годинами фізичного виховання, 2 годинами технології та застосування, 2 годинами образотворчого мистецтва та годиною драми та година музики.
Якщо учні залишаються в Нідерландах довше і достатньо володіють нідерландською мовою, вони переходять на звичайне навчання (зазвичай через 1-2 роки).

Зареєструватися

Із запитаннями чи реєстрацією звертайтеся до .

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.