Leerwegondersteuning (lwoo)

Leerwegondersteuning (LWOO)

Sommige scholen zien leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) als een apart en lager niveau binnen het vmbo. Wij doen dat niet, omdat lwoo niet automatisch hoeft te betekenen dat je een diploma op een lager niveau zou moeten halen. Daarom bieden wij lwoo binnen alle leerwegen van het vmbo, ook in de theoretische leerweg (mavo).

LWOO-advies

Of een leerling lwoo nodig heeft, wordt vaak bekeken door de basisschool. Zij geven dan een advies voor een leerweg met of zonder lwoo. Ook kan uit ons eigen onderzoek naar voren komen dat de leerling in aanmerking komt voor lwoo. Wij bespreken dit dan met ouders/verzorgers.

Leerwegondersteuning

Leerwegondersteunend onderwijs is precies wat de naam zegt: extra ondersteuning binnen de leerweg (oftwel het niveau) die een leerling volgt. Dit kan zijn op het gebied van taal of rekenen, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Lwoo is erop gericht bepaalde leerachterstanden die – om welke reden dan ook – in het basisonderwijs zijn ontstaan, te verminderen. Daartoe wordt een compact (groeps)handelingsplan voor docenten opgesteld.

Niet apart

Wij kiezen er nadrukkelijk voor leerlingen met lwoo niet als een aparte categorie kinderen te behandelen. Ze worden dus over het algemeen niet in aparte klassen geplaatst. Het zijn normale leerlingen die hier en daar wat extra ondersteuning nodig hebben.

Tijdens de lessen

Wij proberen die ondersteuning zoveel mogelijk te bieden tijdens de lessen zelf, door de docenten. Onze klassen zijn relatief klein, er zijn veel contacturen met de mentor, wij hebben een remedial teacher in dienst en daarnaast zijn er vier intern begeleiders in de school aanwezig. Voor meer informatie hierover, zie het onderdeel begeleiding en veiligheid.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X