Inschrijven

Van groep 8 naar klas 1

Alle informatie over de overstap van groep 8 naar klas 1 bij Panta Rhei, inclusief de inschrijfprocedure, leest u bij het onderwerp Aanmelden onder Groep 8.

Zij-instroom amsterdam

Zit uw zoon/dochter op een andere school voor voortgezet onderwijs en u wilt hem/haar aanmelden op Panta Rhei? Hier vindt u hierover meer informatie voor (ouders van) leerlingen die in Amsterdam wonen. Iets verderop onder het volgende kopje staat de procedure voor leerlingen die in Amstelland wonen.

Inschrijfformulier

Allereerst is het van belang om een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier naar ons toe te zenden. Dit formulier kunt u downloaden en printen door op de link in de rechterkolom te klikken. Indien u niet in de gelegenheid bent om het inschrijfformulier uit te printen, dan kunt u een formulier opvragen door een e-mail te sturen naar .

Overdracht informatie vorige school

Panta Rhei zal bij ontvangst van het inschrijfformulier een overdracht van het volledige dossier van uw kind bij de huidige school opvragen. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen bij de huidige school, waarbij zij ons van dit bezwaar op de hoogte moet stellen. Tevens kan dit bezwaar mogelijke consequenties hebben voor de plaatsing van uw kind bij ons op school.

Intakegesprek

U en uw kind zullen worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de teamleider en de intern begeleider. Soms kan de betreffende teamleider nog een aanvullend gesprek nodig achten, alvorens een beslissing over plaatsing wordt genomen.

Plaatsing

De definitieve plaatsing van uw kind hangt af van een tweetal factoren. Ten eerste van de plaatsingsruimte binnen een bepaalde afdeling en leerweg. Ten tweede kijken wij bij de definitieve plaatsing naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind en in hoeverre wij hierin kunnen voorzien. Kortom, wij geven geen plaatsingsgarantie.

Tot slot

Tot slot attenderen wij u er op, dat de behandeling van de aanmelding van uw kind vanaf april plaats zal vinden. De definitieve plaatsingsbeslissing wordt genomen tegen het einde van het huidige schooljaar.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar .

Zij-instroom Amstelland

Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs

In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1.
In deze procedure gaat het om een overstap na de zomervakantie naar alle leerjaren behalve havo 4. (Daarvoor is een aparte kernprocedure ontwikkeld). Bij overstap gedurende het schooljaar (verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van de scholen en wordt er naar bevind van zaken gehandeld. Uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een school in de regio.

Als een leerling in aanmerking wil komen voor instroom in klas 2 of hoger na de zomervakantie, gaat dat als volgt:

1. Als ouder dient u uw kind aan te melden voor de wachtlijst van de scholen in de regio via het centraal aanmeldformulier. (Klik op deze link) Op dit centraal aanmeldformulier wordt gevraagd naar een 1e, 2e en 3e voorkeur. Vul deze alle drie in.

2. Tevens dient u het aanmeldformulier van de school van uw 1e voorkeur van de website van deze school te downloaden en in te vullen. Stuur dit formulier op naar de betreffende school.

3. Deze aanmelding (middels het centrale aanmeldformulier én het aanmeldformulier van de school van 1e voorkeur) dient plaats te vinden voor 1 mei.

4. Als de school van 1e voorkeur het eigen aanmeldformulier heeft ontvangen en heeft gecontroleerd of u ook het centraal aanmeldformulier heeft ingevuld, vraagt deze school informatie op bij de huidige school van uw kind. Als deze informatie door de school van 1e voorkeur is ontvangen staat uw kind op de wachtlijst voor zij-instroom in de regio Amstelland.

We raden u dringend aan om uw kind tijdig aan te melden. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

5. In een gezamenlijk overleg aan het einde van het schooljaar bespreken de scholen in Amstelland de aanmeldingen die op de gezamenlijke wachtlijst staan.

6. Daarna horen ouders in de 2e helft van week 27 of in het begin van week 28 óf en zo ja voor welke school hun kind voor plaatsing in aanmerking komt. In week 27 of 28 worden ook de eventuele intakegesprekken gevoerd.

Tot slot wijzen wij u er op dat het vanzelfsprekend van groot belang is dat u, met de huidige school van uw kind, gedurende de rest van het schooljaar contact onderhoudt over ontwikkelingen van uw kind en over de juiste voorbereiding van een eventuele overstap.

Download hier deze procedure als pdf-bestand.

ISK

Voor vragen over de aanmelding en intake kunt u contact opnemen met onze leerlingenadministratie.

De procedure om te kunnen worden toegelaten tot de ISK is als volgt:

 • Ouders/verzorgers van de leerling vullen het inschrijfformulier ISK in, ondertekenen dit en sturen dit op naar Panta Rhei (langsbrengen kan natuurlijk ook) t.a.v. de leerlingenadministratie ();
 • Bij het inschrijfformulier dienen de volgende documenten te worden gevoegd:
  • Alle informatie van de huidige of laatste school (rapporten, andere testresultaten, indien van toepassing vertaald naar het Nederlands, Engels of Duits);
  • Eventuele andere aanvullende informatie (testgegevens, verklaringen, beschikkingen);
  • Uittreksel GBA (als bewijs van inschrijving in Nederland).
 • Voldoet de leerling aan de toelatingsvoorwaarden, dan wordt de leerling met ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek op school met de intern begeleider;
 • Als, naar aanleiding van het intakegesprek, nog steeds aannemelijk lijkt dat de leerling geplaatst zou kunnen worden in de ISK, dan wordt de leerling uitgenodigd voor het maken van een aantal toetsen:
  • Een non-verbaal capaciteitenonderzoek (SON-R);
  • Eventueel: een of meerdere toetsen waarmee het niveau van het Nederlands wordt vastgesteld, wanneer de leerling al (wat) Nederlands spreekt.
Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X