DSC_7082

Sinds maandag 16 maart zijn de scholen gesloten om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze en andere maatregelen zijn verlengd tot 1 juni. Dit betekent dat Panta Rhei in ieder geval tot en met maandag 1 juni (2e Pinksterdag) dicht blijft voor klassikaal onderwijs. Vanaf dinsdag 2 juni zijn de scholen weer open voor alle leerlingen, met inachtneming van alle maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Graag brengen we u nader op de hoogte over wat dit voor de leerlingen en voor u als ouders betekent. Eerdere berichtgeving kunt u hieronder teruglezen.

29 mei:
Info leerjaar 1, 2 en 3:
Vanaf 2 juni worden de scholen weer opengesteld voor alle leerlingen. Wij hebben veel aanpassingen gedaan in en rond ons schoolgebouw zodat we aan alle voorschriften voldoen en we veilig naar school kunnen. Niet alle leerlingen kunnen tegelijk naar school komen, doordat leerlingen en medewerkers 1,5 afstand van elkaar moeten houden. Leerlingen die last hebben van een neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen, benauwdheid of koorts boven de 38 graden, blijven thuis. Ook als een gezinslid deze verschijnselen heeft, blijft de leerling thuis. Alle belangrijke voorschriften leest u hieronder in de brief.
Tot slot nog iets over het vervoer van en naar school. Het kabinet vraagt leerlingen lopend of met de fiets naar school te komen, of zich te laten brengen. Op deze manier raakt het openbaar vervoer niet overbelast en blijft het toegankelijk voor mensen in cruciale beroepen die voor hun werk afhankelijk zijn van het OV. Leerlingen voor wie lopen, fietsen of gebracht worden echt geen optie is en die hierdoor afhankelijk zijn van het OV, kunnen gebruik kunnen maken van reguliere bussen, trams en metro’s. De vervoerders verwachten in de periode tot aan de zomervakantie voldoende capaciteit te hebben om deze leerlingen te vervoeren.
Het is natuurlijk nog een korte periode tot de zomervakantie, maar we kijken ernaar uit om onze leerlingen weer op school te ontvangen!
Download hier de brief van 28 mei aan de ouders van leerjaar 1 en 2.

20 mei en 29 mei:
Info leerjaar 3 BBL en KBL:
Op 20 mei is aan de ouders van de derdejaars BBL en KBL-leerlingen een brief gestuurd over de regels voor de afname van toetsen die onderdeel van het schoolexamen zijn. In de bijlagen bij die brief het bijgestelde PTA en het toetsrooster. In verband met de AVG zijn deze documenten alleen in het ouderportaal te vinden. Ook het op 29 mei verstuurde gedragsprotocol voor het schoolexamen klas 3 D&P is daar te vinden. Met dit protocol houdt Panta Rhei zich aan het protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs. NB het kan enige tijd duren voordat e.e.a. in het ouderportaal is gezet.
Download hier het gedragsprotocol voor het schoolexamen klas 3 D&P.

15 mei:
Info leerjaar 1, 2 en 3:
Op basis van de huidige richtlijnen, lijkt het vooralsnog onmogelijk om vanaf 1 juni weer al onze leerlingen in klassenverband fysiek op school te ontvangen. Tot de zomervakantie verzorgen wij daarom ’s morgens online onderwijs. Daarnaast komen leerlingen voor specifieke zaken op uitnodiging op school, uiteraard in kleine groepen volgens de RIVM-richtlijnen.
Download hier de brief van 15 mei aan de ouders van leerjaar 1, 2 en 3 over het onderwijs tot de zomervakantie.

8 mei:
Info leerjaar 4:
Download hier de brief van 8 mei aan de ouders van leerjaar 4 over het tijdpad tot en met de diploma-uitreiking.

21 april:
Info leerjaar 1, 2 en 3:
Het kabinet maakte bekend dat op 20 mei beoordeeld wordt of de scholen voor voortgezet onderwijs weer (deels) open kunnen vanaf 1 juni. Na de meivakantie vervolgen we dus ons online onderwijs. Met ingang van woensdag 6 mei werken we met een aangepast rooster van 40 minuten. Er wordt online lesgegeven via Teams, waarbij de leerlingen vragen kunnen stellen die de docent (met beeld en geluid) beantwoordt. Ook van de leerlingen verwachten we dat ze (net als de docent) zichtbaar aanwezig zijn in de les. Wij registreren of ze aanwezig zijn.

Op 20 mei krijgen wij meer informatie over hoe de situatie voor ons onderwijs er vanaf 1 juni uit gaat zien. We zullen u dan nader informeren over de aanpassingen die we, uitgaande van de RIVM-richtlijnen, aan ons onderwijs gaan doen.
Download hier de brief van 22 april voor leerjaar 1, 2 en 3 over alle aanpassingen in ons online onderwijs.

9 april:
Info derde leerjaar D&P en PIE:
Op woensdag 8 april maakte de minister bekend hoe scholen moeten omgaan met examens in het voorlaatste (bij ons derde) leerjaar. Bij het niet doorgaan van het CSPE moeten we terugvallen op een nog af te nemen schoolexamen. Dit schoolexamen zal in juni van dit schooljaar worden afgenomen. Over een aantal zaken vindt nog afstemming plaats met het ministerie. Zodra er meer informatie bekend is, zullen wij die uiteraard met u delen.
Download hier de brief van 9 april aan alle ouders/verzorgers van het derde leerjaar.

Info vierde leerjaar:
Op woensdag 8 april maakte de minister bekend welke regels de scholen moeten gebruiken om te bepalen of een leerling is geslaagd nu er geen centraal eindexamen is. Het schoolexamencijfer van een vak wordt na afronding het eindcijfer van een vak. Daarna moeten de volgende regels worden toegepast om te bepalen of iemand geslaagd is:

  • Lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief ckv moeten afgesloten zijn met een V of G
  • Nederlands mag als eindcijfer niet lager zijn dan een vijf
  • Met één vijf en verder zessen (of hoger): geslaagd!
  • Met twee vijven en minstens één zeven en verder zessen (of hoger): geslaagd!
  • Met één vier en minstens één zeven en verder zessen (of hoger): geslaagd!
  • Elke andere uitslag: afgewezen.

Voor BBL en KBL: er mag geen cijfer lager dan een vier op de eindlijst staan. Dat betekent dat de cijfers van elk van de programmavakken en het keuzevak niet lager mogen zijn dan een vier.
Voor de mavo: het profielwerkstuk moet een V of een G zijn.
Momenteel worden er nog herkansingen afgelegd en moeten diverse leerlingen nog toetsen inhalen. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de afspraken nakomt en de toetsen inhaalt. Op 4 juni wordt de eindstand opgemaakt en zal de uitslag bekend gemaakt worden. Hoe de school dat zal gaan doen, laten we u nog weten.
Na de eerste uitslag is er de mogelijkheid om meerdere resultaatverbeteringstoetsen (rvt, een soort herkansing) af te leggen. Iedere leerling mag voor twee vakken een rvt afleggen. Het nieuwe schoolexamencijfer wordt berekend door het bestaande (niet-afgeronde) schoolexamen te middelen met het nieuwe resultaat. Een voorbeeld: voor vak X staat iemand 5,4 (eindcijfer vijf). De uitslag van de herkansing is 5,6. Bij elkaar is dat 11. Dat wordt gedeeld door 2 en dat is 5,5 (eindcijfer 6). Als dat een lager cijfer oplevert dan er al stond, telt het niet mee. Niemand loopt dus het risico een lager cijfer te krijgen bij het afleggen van een rvt. BBL en KBL leerlingen hebben een extra mogelijkheid om daarnaast voor hun profielvak (D&P, PIE of Z&W) een rvt af te leggen.
Iedereen mag gebruik maken van deze mogelijkheden om rvt’s af te leggen. Ze kunnen dus ook gebruikt worden om een hoger cijfer te halen voor één of meer vakken. Hoe het opgeven voor de rvt’s gaat gebeuren, maken we later bekend. Ook de manier van diplomeren is nog niet bekend. Veel zal afhangen van de stand van zaken rondom het coronavirus, maar we hopen natuurlijk dat er een gewone diplomering kan plaatsvinden.
Download hier de brief van 9 april aan alle ouders/verzorgers van het vierde leerjaar.

30 maart:
Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd, voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs. Voor Panta Rhei betekent dit dat de school in ieder geval dicht blijft voor klassikaal onderwijs tot en met dinsdag 5 mei.
Lees hier de uitgebreide toelichting van de Rijksoverheid over de gevolgen voor het onderwijs.

Het besluit geeft duidelijkheid, maar doet voor een langere periode een beroep op leerlingen, ouders en medewerkers van Panta Rhei om er in deze lastige omstandigheden het beste van te maken en te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk op afstand kan doorgaan.

De landelijke richtlijn voor samenkomsten geldt niet voor het onderwijs. Daarom kunnen in te halen onderdelen van het schoolexamens op school afgenomen worden, met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent o.a. dat leerlingen minimaal 1,5 meter uit elkaar moeten zitten, dat deze afstand ook gehandhaafd wordt bij binnenkomst en weggaan en dat het voor surveillanten onder alle omstandigheden mogelijk is bij het rondlopen ook deze 1,5 meter afstand te bewaren.
Meer informatie vanuit de overheid over de zak/slaagregeling en een regeling voor herkansingen van de schoolexamens wordt rond 10 april verwacht. Dit vraagt dus nog enig geduld.

Onderwijs aan kwetsbare leerlingen
In de samenleving zijn er zorgen om kwetsbare leerlingen die door omstandigheden thuis niet aan onderwijs toekomen. Panta Rhei wil zich voor deze leerlingen inspannen om op individuele basis afspraken te maken om enkele dagdelen per week schoolwerk op school te doen en ondersteuning te ontvangen op school.

Online onderwijs thuis
Nu onze leerlingen niet op school komen, zetten we in op ‘les op afstand’. Dat betekent dat we online lessen aanbieden en contactmomenten plannen via Microsoft Teams. Zo houden we een vinger aan de pols, horen we waar onze leerlingen tegenaan lopen en kunnen we hen ondersteunen bij hun lesstof. Om dit mogelijk te maken, is online toegang essentieel. Al snel bleek dat niet alle leerlingen beschikten over een pc of laptop. Hier is razendsnel op ingespeeld, zodat inmiddels elke leerling die thuis geen beschikking had over een device een ‘leen device ‘ van Panta Rhei ter beschikking heeft gekregen. Op deze manier verloopt de communicatie een stuk vlotter, voelen de leerlingen de betrokkenheid van hun docenten en kunnen we de online vorderingen monitoren.

24 maart:
Vandaag maakte het Ministerie van OC&W bekend dat de centrale examens niet doorgaan. Voor vmbo-basis en vmbo-kader betekent dit dat ook de CSPE’s (praktijkexamens) niet doorgaan. De meeste leerlingen hebben hun laatste toetsweek afgerond en zijn dus klaar met alle onderdelen van het schoolexamen. Het behalen van het diploma wordt gebaseerd op de cijfers die een leerling behaalt (of reeds heeft behaald) via de schoolexamens (SE’s). Meer over het afronden van alle onderdelen van het schoolexamen en over het opgeven voor herkansingen (t/m maandag 30 maart) in onderstaande brief.
Download hier de brief van 24 maart over het afgelast Centraal Examen en het afsluiten van de schoolexamens

20 maart:
Download hier de brief van 20 maart met aanvullende informatie voor de examenkandidaten in leerjaar 3 en 4

Lees hieronder onze eerdere informatie terug:
Download hier de informatie van week 12 (16 t/m 20 maart 2020)
Download hier de brief van 19 maart over de digitale lessen
Informatie over het coronavirus en de examens (Rijksoverheid)
Download hier de brief van 16 maart over de sluiting van onze school

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X